ŠVIESOS KELIAS

ŠVIESOS KELIAS

Iš apaštalų laikų mus pasiekęs nežinomo krikščionių mokytojo raštas, vadinamas Barnabo laišku (apie 70-100 m.), pateikia Šviesos kelio taisykles, kurios padeda šiame pasaulyje gyventi krikščioniškai.

 

·        Mylėk tą, kuris tave sukūrė, gerbk tą, kuris tau suteikė pavidalą; garbink tą, kuris tave atpirko iš mirties;

·        Turėk širdį paprastą ir kupiną Šventosios Dvasios.

·        Nebendrauk su tais, kurie žengia mirties keliu.

·        Bjaurėkis viskuo, kas nepatinka Dievui.

·        Bjaurėkis bet kokia veidmainyste.

·        Neišsižadėk Viešpaties paliepimų.

·        Neaukštink savęs, bet visuomet būk nuolankus.

·        Neprisiskirk jokių nuopelnų.

·        Negalvok nieko bloga apie savo artimą.

·        Neleisk sielai didžiuotis.

·        Mylėk savo artimą labiau nei savo gyvybę.

·        Nežudyk negimusio kūdikio ir neleisk jam gimusiam pražūti.

·        Neapleisk savo sūnaus ar dukters auklėjimo, bet nuo pat vaikystės mokyk juos Viešpaties baimės.

·        Negeisk savo artimo turto ir nebūk gobšus.

·        Nesišliek prie pasipūtėlių, bet glauskis prie nuolankiųjų ir teisiųjų.

·        Nors ir kas tau atsitiktų, priimk tai kaip gerą ženklą, žinodamas, kad niekas neįvyksta be Viešpaties žinios.

·        Neveidmainiauk mintimis ir žodžiais, nes apgaulinga kalba yra mirtinos pinklės.

·        Dalykis viskuo su savo artimu ir nieko nesisavink, nes jeigu visi esate nenykstančių gėrybių dalininkai, juo labiau turite dalytis nykstančiomis!

·        Nekalbėk neapgalvotai, nes liežuvis – tai mirtini žabangai.

·        Kiek leidžia jėgos, sielos labui laikykis skaistumo.

·        Netiesk rankos, siekdamas imti, ir negniaužk jos duodamas.

·        It savo akies lėlytę mylėk kiekvieną, kuris tau skelbia Dievo žodį.

·        Dieną naktį galvok apie teismo dieną.

·        Ieškok šventų žmonių bendrijos.

·        Kasdien darbuokis, skelbdamas ir mokydamas žodžiu, kad galėtum išgelbėti savo sielą, arba stenkis nuodėmes išpirkti savo rankų darbu.

·        Duok neabejodamas, nemurmėk duodamas ir pažinsi tą, kuris tau gausiai atlygina.

·        Saugok tai, ką esi gavęs, nieko nepridėdamas ir neatimdamas.

·        Visuomet nekęsk blogio.

·        Teisk teisingai.

·        Nebūk pasidalijimų priežastimi, bet skleisk santarvę, sutaikindamas priešininkus.

·        Išpažink savo kaltes.

·        Neik melstis, jeigu tavo sąžinė nešvari.

Komentarai