DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Pranciškus

Spalis 4 d. – Šv. Pranciškus Asyžietis, vienuolis – privalomas minėjimas

 

Mt 11, 25

Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams.

 


Pranciškus Bernadonė gimė 1182 m. pasiturinčioje Asyžiaus miestiečių šeimoje. Linksmas miesto jaunuolis svajojo apie riteriškus žygius, tačiau greitai suprato, kad turi tapti Viešpaties riteriu ir kad jo širdies dama bus neturtas. Tuomet jis visko atsisakė, tapo elgeta dėl Kristaus, kaip laisvas Dievo vaikas ėmė skelbti Evangeliją, nuo šiol tapusią visu jo gyvenimu. Prie Pranciškaus prisidėjo vis daugiau ir daugiau bendraminčių, jis davė impulsą galingam reformų judėjimui, giliai paženklinusiam to meto Bažnyčią. Jo troškimas susitapatinti su Kristumi išsipildė prieš mirtį 1226 m., gavus stigmų malonę. Nedaug yra žmonių, tikrąjį palaiminimų džiaugsmą supratusių ir išgyvenusių taip giliai kaip šv. Pranciškus Asyžietis.

 

Iš šventojo Pranciškaus Asyžiečio Laiško visiems tikintiesiems

Neturime būti išmintingi ir sumanūs pagal kūną, bet veikiau turime būti paprasti, nusižeminę ir tyri. Niekad negeiskime vadovauti kitiems, bet verčiau dėl Dievo tarnaukime ir pakluskime kiekvienam žmogui. Ant visų tų, kurie šitaip elgsis ir ištvers iki galo, nužengs Viešpaties Dvasia ir įkurs juose savo buveinę; ir bus jie vaikai dangiškojo Tėvo, kurio darbus jie daro; ir yra jie mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus sužadėtiniai, broliai ir motinos.

 

MALDA

Dieve, tu šventajam Pranciškui leidai neturtu ir nuolankumu būti panašiam į Kristų; padėk ir mums eiti šventųjų keliais paskui tavo Sūnų ir vienytis su tavimi džiugia meile. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai