DIENOS ŠVENTASIS - 117 Vietnamo kankinių

Lapkritis 24 d. – 

Šv. Andriejus Zung-Lakas, kunigas, ir draugai, kankinai – privalomas minėjimas

 

Apr 7, 14

Jie atėjo iš didžio sielvarto. Jie išplovė savo apsiaustus ir juos išbaltino Avinėlio krauju.

 

Tai 117 kankinių, mirusių Vietname 1745–1862 m. Grupę sudaro dominikonai ispanai, iš kurių šeši vyskupai; dešimt prancūzų iš Paryžiaus užsienio misijų, tarp kurių Teofanas Vėnardas (Thèophane Vènard); tėvas Vincentas Liemas, dominikonas, nukankintas 1773 m., pirmasis iš 96 kunigų ir pasauliečių vietnamiečių. Kanonizacijos homilijoje 1988 m. birželio 19 d. popiežius Jonas Paulius II pažymi: „Yra tūkstančiai nukankintų krikščionių, ir daug tų, kurie mirė kalnuose, miškuose, nesveikuose kraštuose, kur jie buvo išstumti ir ištremti.“ Tėvas Dominykas Ksuyenas (Xuyen), kitas domininkonas vietnamietis, „be paliovos šaukėsi Išganytojo Motinos melsdamasis Rožinį. Taip pat žinoma, kad išbandomas jis nuolat kartojo: ‚Išmintingas žmogus turtingas tikėjimu ir stiprus viltimi, nebijo kalavijo’.“

 

Iš Pauliaus Le Bao Tino laiškų Kevinio seminaristams, parašytų 1843 m.

Tarp šių kančių, kurios kitus dažnai palaužia, aš Dievo malone esu kupinas džiaugsmo ir linksmybės, nes esu ne vienas, bet su Kristumi. Jis, mūsų Mokytojas, pakelia visą kryžiaus naštą, man bepalikdamas nešti mažiausią ir paskutinę jos dalelę. Jis yra ne tik mano kovos stebėtojas, bet pats kovotojas ir nugalėtojas, ir visos kovos užbaigėjas. Todėl jam ant galvos uždėtas pergalės vainikas, kurio šlove dalijasi visi jo kūno nariai. Kaip man pakelti šį reginį, kasdien matant, kaip imperatoriai, mandarinai ir jų dvariškiai piktžodžiaudami niekina tavo vardą, Viešpatie, kuris sėdi virš kerubų ir serafimų? Štai, tavo kryžius mindomas pagonių kojomis! Kurgi tavo šlovė? Visa šitai regėdamas, labiau trokštu, tavo meile liepsnodamas, kad man nukapotų galūnes ir mirčiau kaip tavo meilės liudytojas.

 

MALDA

Dieve, kiekvienos tėvystės pradžia ir šaltini, tavo stiprinami šventieji kankiniai Andriejus ir jo bičiuliai buvo ištikimi tavo Sūnaus kryžiui ir dėl jo net savo kraują praliejo. Jiems užtariant, padėk mums skleisti meilę tarp brolių, vadintis ir būti tavo vaikais. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai