Šv. Arkangelas Gabrielius

ŠV. GABRIELIUS yra Įsikūnijimo arkangelas – jis apreiškė šią paslaptį pranašui Danieliui ir šv. Zacharijui, šv. Jono Krikštytojo tėvui. Tai jį Dievas pasiuntė pas Švč. Mergelę Mariją, kad paprašytų jos sutikimo dieviškajai motinystei. Tikima, kad šv. Gabrielius atėjo pranešti šv. Juozapui apie jo Sužadėtinės dieviškąją motinystę ir tai, kad jis turės būti tėvu Dievo Sūnui, kuriam jis pats suteiks Jėzaus vardą. Vardas „Gabrielius“ reiškia „Dievo jėga“. Šis arkangelas gali išmelsti mums nuoširdų pamaldumą įsikūnijusiam Žodžiui ir jo šventajai kančiai, taip pat Švč. Mergelei Marijai ir šv. Juozapui. Jis ypač gelbsti patiriant pagundas ir sielvartus. Jo šventė kovo 24 d.

 

 ŠV. ARKANGELO GABRIELIAUS LITANIJA

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Šventoji Marija, angelų Karaliene, melski už mus!

Šventasis Juozapai, angelų Karalienės Sužadėtini,

Šventasis Gabrieliau,

Šventasis Gabrieliau, Dievo Jėgos pilnasis,

Šventasis Gabrieliau, tobulas dieviškojo Žodžio garbintojau,

Šventasis Gabrieliau, taikos ir tiesos namai,

Šventasis Gabrieliau, Dievo šventyklos kolona,

Šventasis Gabrieliau, nuostabusis Bažnyčios žibury,

Šventasis Gabrieliau, šlovingasis dangiškosios Jeruzalės kunigaikšti,

Šventasis Gabrieliau, demonų siaube,

Šventasis Gabrieliau, krikščioniškojo tikėjimo gynėjau,

Šventasis Gabrieliau, šventosios Mišių aukos gynėjau,

Šventasis Gabrieliau, dieviškosios meilės židiny,

Šventasis Gabrieliau, kuris atskleidei Danieliui Mesijo atėjimo laiką,

Šventasis Gabrieliau, aistringasis kovotojau už Jėzaus Kristaus šlovę,

Šventasis Gabrieliau, Švenčiausiosios Mergelės Marijos pamaldusis sergėtojau,

Šventasis Gabrieliau, kuris apreiškei Marijai Dievo Žodžio įsikūnijimą,

Šventasis Gabrieliau, kuris apreiškei Zacharijui Pirmtako Jono gimimą,

Šventasis Gabrieliau, Marijos tarnų globėjau,

Šventasis Gabrieliau, mūsų užtarėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis arkangele Gabrieliau.

Kad taptume tikrais Švč. Mergelės apaštalais.

Melskimės. Dieve, kuris iš visų angelų išsirinkai arkangelą Gabrielių įsikūnijimo paslapčiai apreikšti, suteik mums malonę, kad, garbinę jį žemėje, danguje mes galėtume mėgautis jo globos vaisiais. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.

 

 MALDA Į ŠV. ARKANGELĄ GABRIELIŲ

O Dievo stiprybe, šventasis Gabrieliau, tu paskelbei Mergelei Marijai viengimio Dievo Sūnaus įsikūnijimą. Aš šlovinu ir garbinu tave, išrinktoji Dvasia, ir nuolankiai prašau, kad būtum mano užtarėjas pas Jėzų Kristų, mūsų Išganytoją, ir jo Švenčiausiąją Motiną. Teikis visuose suspaudimuose mane guosti ir stiprinti, kad niekuomet nebūčiau įveiktas pagundų ir neįžeisčiau savojo Dievo nuodėme. Amen.


Komentarai